I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Banik a syn s.r.o. so sídlom Herlianska 1106, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO : 36 467 677, IČ DPH: SK2020001170, zapísaná v OR OS Prešov oddiel Sro, vložka 12281/P, ako predávajúcim (ďalej len „prevádzkovateľ“) prostredníctvom elektronického systému prevádzkovateľa na jeho internetovej stránke www.bazarkurenia.sk určeného na uzatváranie zmlúv na diaľku (ďalej len „obchod“).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán po doručení potvrdenia o prijatí objednávky prevádzkovateľom.

3. Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa objednávky.

4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od rozsahu a obsahu objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,00 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ bude považovať objednávku za neplatnú.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 1000,00 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred až do výšky 100% z ceny objednávky (na základe zaslania zálohovej faktúry).

6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu až do momentu doručenia potvrdenia prevádzkovateľa o odoslaní tovaru na zadanú adresu kupujúceho, resp. do momentu prevzatia tovaru kupujúcim v prípade osobného odberu u prevádzkovateľa. Kupujúci môže objednávku stornovať e-mailom na adrese bazarkurenia@banik.sk, resp. telefonicky na čísle 057/4422877, 0918 626 333.

7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote uvedenej pri zadávaní objednávky alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.

8. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku vopred na základe zálohovej faktúry, bude mu zaplatená suma vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ nebude nedohodnuté inak.

9. Kupujúci má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, to v lehote 14 dní od doručenia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci informovať prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením napr. listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa : Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 09303 Vranov nad Topľou alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: bazarkurenia@banik.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, keď Kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne v sídle prevádzkovateľa, alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzkovateľa: Banik a syn s.r.o., Herlianska 1106, 09303 Vranov nad Topľou. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou balíka (tovar odoslaný na dobierku nebude prevádzkovateľom prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v nepoškodenom pôvodnom obale.

11. Prevádzkovateľ tovar po jeho vrátení prekontroluje. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý prevádzkovateľ ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v Odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si prevádzkovateľ uplatniť právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti právu na vrátenie kúpnej ceny. To neplatí, ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (prepravné spoločnosti), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni od vyzvania prevádzkovateľom.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Informácie o cene doručenia sú uvedené pri výbere spôsobu doručenia tovaru.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Tovar skladom objednaný do 14:00 pracovného dňa je odosielaný spravidla v deň objednávky a doručený nasledujúci pracovný deň. Tovar objednávaný po 14:00 pracovného dňa a v dni pracovného pokoja je expedovaný nasledujúci pracovný deň. Tovar, ktorý skladom nie je, má informáciu o dodacej dobe. V odôvodnených prípadoch ak tovar nie je skladom na Slovensku, sa môže dodacia doba predĺžiť. Zákazník pri sumarizácii objednávky má možnosť určiť, či požaduje dodať iba kompletnú dodávku. V takomto prípade bude zásielka odoslaná až po jej kompletnom vyskladnení.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena a platby

1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku, od prevádzkovateľa), prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre.

3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri takých objednávkach, ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

5. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

  • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra
  • prevodom na bankový účet prevádzkovateľa
  • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru – daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak, tak platí minimálna záručná doba 24 mesiacov, pričom začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadným materiálom, alebo funkčnou chybou.

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo bežným používaním tovaru, elektrostatickým výbojom, alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená alebo poverená.

6. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu spravidla v lehote 30 dní od jej doručenia, a to v prvom rade opravou, a ak oprava nie je možná, výmenou tovaru za nový. V prípade, ak z dôvodu potreby dodania nového výrobku alebo náhradného dielu nie je možné dodržať lehotu podľa predchádzajúcej vety, prevádzkovateľ bezodkladne informuje kupujúceho o spôsobe a novej dobe vybavenia reklamácie. V prípade opakovanej reklamácie tej istej vady na tom istom tovare, najmenej 2-krát, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

VI. Poštovné, balné

1. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného informuje tiež na stránkach www.bazarkurenia.sk.

VII. Ochrana informácií a osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba kuskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnutétretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykomtýkajúceho sa plnenia tejto zmluvy (oznámenie mena a adresy dodania). Osobnéúdaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splneniaobjednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnouprávnou úpravou.

VIII. Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove
Konštantínova 6
080 01 Prešov

IX. Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie jespokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sadomnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Svoju žiadosť o nápravu zašle naemailovú adresu: bazarkurenia@banik.sk

2. Ak prevádzkovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebude spokojný s riešením, na základe zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon 391/2015“) má právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z registrovaných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh kupujúceho odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

6. Kupujúci ako spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

7. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporusamostatne bez možnosti ich náhrady.

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim, s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami budú riešené prednostne dohodou strán, a v prípade, že k dohode nedôjde, budú prejednané a rozhodnuté príslušným súdom Slovenskej republiky.